ASSOCIACIÓ DE LA GENT GRAN DE SANT ANTOLÍ D’ISONA I CONCA DELLÀ

L’any 1995 es va constituir l’associació, amb NIF G-25356296 i domicili a la Plaça del Bisbe Badia, 2, baixos.

L’objecte de l’associació va ésser promoure activitats culturals, socials, esportives i d’esbarjo per a les persones grans.

Promoure per a tots els associats el millor nivell de serveis socials i assistencials restant al marge de tota manifestació política sense ànim de lucre. Després d’estar activa un temps, restà inactiva fins l’any 2006. Aquest any un grup de persones van tornar a posar-la en actiu, es van actualitzar els estatuts, canviar el domicili i renovar la junta.

Els objectius de l’associació continuen sent els mateixos esmentats anteriorment.

Domicili actual: Plaça del Bisbe Badia, 1, baixos
Telèfon mòbil: 635182261
La junta està formada per:

President/a   Sra. L. T. B.
Vice-president /a, Sra. T. P. F.
Tresorer/a,   Sra. T. C .Ll.
Secretari/a  Sra. M.R. A. P.
Vocal Sra. N. A. P.
Vocal Sra. M. T. S.
Vocal Sr. R. N. T.